Zgodnie z przepisami samorządy mogą finansować księgowość lokalnym organizacjom pozarządowym. Dlatego naszą ofertę kierujemy również do Jednostek Samorządu Terytorialnego, które chciałaby usprawnić rozliczanie z organizacjami publicznych pieniędzy.

Biuro rachunkowe Fundacji BIS to jedyne biuro księgowe w Małopolsce prowadzone przez organizację pozarządową. Usługę wprowadziliśmy na rynek obserwując nieustające zainteresowanie naszymi szkoleniami i konsultacjami z zakresu księgowości, które oferowaliśmy w ramach realizowanych projektów.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z przeszkód, jakie organizacje pozarządowe mogą napotkać, próbując rozliczać swoje działania i wiemy, jakie problemy może to generować dla gminy. Jesteśmy po to, by takich problemów uniknąć.

Od ponad 8 lat sami zmagamy się z pełną rachunkowością, znamy jej realia i przepisy. Nasze certyfikowane księgowe skutecznie prowadzą rozliczenia projektów finansowanych m.in. ze źródeł publicznych.

Nasi klienci nie muszą wiedzieć, o co zapytać. To my wiemy, co powiedzieć i o czym poinformować.

Ci, którzy nam zaufali, nie muszą posiadać wiedzy o rachunkowości. Jeśli jednak chcieliby zrozumieć zasady, to potrafimy prosto i sensownie wyjaśniać przepisy i newralgiczne kwestie jak na przykład różnica między odpłatną i nieodpłatną działalnością statutową oraz działalnością gospodarczą.

Ci, którzy powierzyli nam księgowość, mogą skupić się na realizacji działań statutowych. To my dopilnujemy terminów, dokumentów i rozliczeń.

Usługi biura rachunkowego to:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych, w tym:
  • opracowanie zasad polityki rachunkowości
  • opracowanie zakładowego planu kont (dostosowanego do potrze organizacji) i jego wdrożenie
  • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów),
  • prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby rozliczania działalności statutowej i pozostałej (odpłatnej, gospodarczej)
  • prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby rozliczeń dotacji i grantów
  • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
  • ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT,
  • sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US,
  • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS,
  • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
  • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi,
  • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i
  • rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
  • sporządzanie przelewów dot. należności publicznoprawnych (ZUS, US),
  • monitoring należności i zobowiązań.
 • Obsługa kadrowo – płacowa, w tym:
  • sporządzanie umowy o pracę, umów cywilno­prawnych (zlecenie, o dzieło),
  • sporządzanie listy płac, rachunków do umów cywilnoprawnych,
  • prowadzenie dokumentacji ZUS (zgłoszenia, rozliczenia),
  • prowadzenie imiennych kart przychodów pracownika,
  • prowadzenie kartotek pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,
  • prowadzenie ewidencji urlopów pracowników, dokumentacji zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych),
  • prowadzenie ewidencji świadczeń socjalnych,
  • prowadzenie ewidencji świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego,
  • sporządzanie dokumentacji obrachunkowej do list płac (deklaracje ZUS, deklaracje podatkowe: PIT 4,PIT 8A),
  • sporządzanie zeznań rocznych pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40,
  • sporządzanie zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie).
 • Sporządzanie sporządzenie sprawozdania finansowego, wraz z przygotowaniem uchwał zatwierdzających sprawozdanie finansowe oraz przygotowanie wniosku do KRS zatwierdzającego bilans
 • Szkolenia z zagadnień księgowych i związanych z prowadzeniem organizacji pozarządowych

Koszt miesięcznej obsługi już od 350 zł brutto.

Ceny i wszelkie warunki współpracy ustalane są indywidualnie. Oferujemy możliwość dojazdu po odbiór dokumentów.

Zapraszamy do kontaktu z Marianną Starzyk, managerem naszej działalności gospodarczej, aby ustalić możliwości i warunki ewentualnej współpracy: marianna.starzyk@bis­krakow.pl, +48 733 084 326